Kallelse till kongressen

Sveriges Herpetologiska Riksförening

Kongress 2022-12-04

Kl. 18.00

Plats: Teams

Dagordning:

       1. Val av mötesordförande

       2. Val av mötessekreterare

       3. Val av två justerare, tillika rösträknare

       4. Kontroll av mötets behöriga utlysande

       5. Fastställande av dagordning

       6. Styrelsens rapport

       7. Beslut om medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår

       8. Riksläger 2023

       9. Övriga frågor

             1. Pengar ska sättas av till fonder?

             2. Föreningens ekonomi.

             3. Årets Herpetolog?

             4. Ny logga

      10. Tid och plats för SHR:s Årsmöte år 2023