Fonderna


SHR:s fond för herpetologins främjande

Fonden förvaltas av en stipendienämnd, vilken utses varje år av SHR:s ordinarie årsmöte.
Stipendienämnden består av tre personer, vilka skall tillhöra olika föreningar inom SHR, och en tillhöra SHR:s styrelse.
Årets stipendienämnd hittar du på styrelsesidan.

Ansök anslag ur SHR:s fond för herpetologins främjande

Alla medlemmar i Sveriges Herpetologiska Riksförening är behöriga att söka medel ur fonden. Ansökan skall vara stipendienämndens ordförande tillhanda senast 30 november året innan projektet skall utföras. Ansökan skall innehålla preliminär plan för projektet, samt en kostnadskalkyl, i vilken anges om medel till projektet erhållits eller sökts från annat håll. Projektet skall normalt slutföras på en säsong. Fleråriga projekt kan godkännas av stipendienämnden, förutsatt att dessa tidsramar anges vid ansökningstillfället. Sökanden förbinder sig att följa fondens statuter i och med insänd ansökan.

Mer information: se Stadgar.

Förslag på Årets herpetolog 2015

Stipendienämnden utser till varje årsmöte en person som genom sina insatser befrämjat svensk herpetologi, ökat allmänhetens kunskaper om, och förståelse för herptiler, genom sin forskning tillfört herpetologin ny kunskap, verkat för en sund terrariehållning, eller initierat / stött åtgärder för att bevara och skydda herptiler i deras naturliga miljö. Stipendienämndens beslut kan inte överklagas. SHR-medlem kan inkomma med förslag på förtjänta personer till nämndens ordförande. Nomineringar skall inkomma till nämnden senast 30 november året före utdelningen.

Mer information: se Stadgar.